Biochar Supported Nanoscale Zero-valent Iron Composites for The Removal of Petroleum
Qin Feifei, Xu Wenfei, Hao Boyu, Yin Linghao, Song Jiayu, Zhang Xiuxia
China Petroleum Processing & Petrochemical Technology . 2021, (4): 47 -57 .